admin Archive

No Comments

แนวปฏิบัติการแยกยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภริยา

การยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีภริยาในปีภาษี 2555 จากเดิมเงินได้ของภรรยาให้ถือเป็นเงินได้ของสามี แต่ในปีภาษี 2555 เป็นต้นไป เงินได้ทุกประเภท (ทุกมาตรา) ของภรรยาไม่ถือเป็นเงินได้ของสามีอีกแล้ว จึงทำให้ภริยามีสิทธิแยกยื่นเสียภาษีในนามของตนเอง โดยไม่ต้องนำเงินได้ไปรวมกับสามีอีกแล้ว ยกเว้นว่าเป็นเงินได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการร่วมกันให้ยื่นเสียภาษีในนามคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลแทน คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 17/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการจำกัดสิทธิสามีและภริยาในการยื่นรายการและเสียภาษี …
No Comments

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับแทนลูกจ้าง

การรับลูกจ้างที่มีภาระผูกพันจากการลาไปศึกษาต่อ ซึ่งนายจ้างมักให้ทุนการศึกษาและจ่ายเงินเดือนให้ระหว่างลาไปศึกษาต่อ แต่จะมีสัญญาผูกมัดให้กลับมาทำงานกับนายจ้างเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วแต่จะตกลงกัน กรณีลูกจ้างลาออกจากงานก่อนกำหนดอาจต้องชดใช้เงินคืนให้แก่นายจ้างรวมทั้งอาจจะมีเบี้ยปรับด้วย อันนี้เป็นกรณีที่ลูกจ้างได้รับทุนการศึกษาและออกงานจากก่อนกำหนด โดยนายจ้างใหม่ยินดีชดใช้เงินคืนรวมทั้งค่าปรับให้แก่นายจ้างเดิม สำหรับเงินค่าชดเชยและค่าปรับที่จ้างใหม่จ่ายแทนให้ลูกจ้าง ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ของลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างใหม่มีหน้าที่คำนวณภาษีและนำส่งต่อไป เลขที่หนังสือ : กค.0702/4669 วันที่ : 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษา ข้อกฎหมาย : มาตรา 39 มาตรา …
No Comments

การนับอายุการทำงานต่อเนื่อง กรณีย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผมมักได้รับการสอบถามเรื่องการนับอายุการทำงานต่อเนื่อง กรณีย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทเก่าไปยังบริษัทใหม่เนื่องจากได้ลาออกจากงาน ว่าสามารถนับอายุงานการทำงานต่อเนื่องกันได้หรือไม่ ซึ่งการนับอายุการทำงานต่อเนื่องจะทำให้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนกรณีทำงานมากกว่า 5 ปี หักลดหย่อนได้ครึ่งหนึ่งและยังใช้สิทธิแยกยื่นภาษีระหว่างเงินเดือนกับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ด้วย จากข้อหารือจะพบว่า ไม่สามารถนับอายุการทำงานต่อเนื่องได้ครับ กรณีที่จะนับอายุสมาชิกของกองทุนต่อเนื่องได้ (ไม่ใช่อายุการทำงานต่อเนื่อง) ต้องเป็นกรณีเกษียณอายุเท่านันครับ เช่น ทำงานแค่ 4 ปี (แต่ครบเกษียณอายุ) และเป็นสมาชิกกองทุนมาต่อเนื่องจากทุกบริษัทแล้วรวมกันครบ 5 ปีพอดี แบบนี้ถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ครับ เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.05)/2733 วันที่ : 18 ธันวาคม …
No Comments

ให้ของขวัญปีใหม่แก่พนักงาน ต้องทำอย่างไร

กรณีที่นายจ้างได้ให้ของขวัญปีใหม่แก่พนักงานประจำปี และได้กำหนดไว้เป็นระเบียบสวัสดิการพนักงาน ไม่ว่าจะให้ทุกคนหรือให้เฉพาะบางคนก็ตาม ไม่ว่าจะให้เป็นเงินสด บัตรกำนัล สินค้า สิ่งที่ต้องทำคือ 1.ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานตามมาตรา 40 (1) ถือเป็นประโยชน์เพิ่มที่ได้รับ 2.นายจ้างมีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ยื่นแบบรวมกับเงินเดือน ภงด.1) 3.นายจ้างสามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม 4.หากนายจ้างเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญดังกล่าวขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้ไม่ต้องห้าม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนายจ้างได้มอบของขวัญให้แก่พนักงาน ถือว่านายจ้างขายสินค้าให้แก่พนักงานต้องนำส่งภาษีขายด้วย 5.ถ้านายจ้างให้ของขวัญแก่พนักงานจะต้องเสียภาษีขาย ถือเป็นการขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าให้เป็นเงิน บัตรกำนัล หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น หนังสือ ตำรา …
2 Comments

เงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับการยกเว้นภาษีในปัจจุบัน

อัพเดตข้อมูลล่าสุดตามเว็บของกรมสรรพากรแล้ว เงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะมีอยู่หลายข้อมาก และมักจะมีเพิ่มทุกปี มีเพิ่มข้อใหม่ หรือมีปรับปรุงค่าลดหย่อนใหม่ บางข้อหมดอายุลง เนื่องจากยกเว้นภาษีให้ปีเดียว เป็นต้น เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษี? (อัพเดทล่าสุดของปี 2554 ไม่รวมของปีปัจจุบัน) เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี มีอยู่หลายกรณีที่สำคัญๆ ได้แก่ การยกเว้นตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 การยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับต่างๆ เป็นต้น  เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมีดังนี้ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ค่าพาหนะ …