ขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90 ภงด.91)

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ภ.ง.ด.90 แตกต่าง จาก ภ.ง.ด.91 อย่างไร

สรุปง่ายๆ  สั้นๆ ดังนี้

  • ภงด.91 สำหรับคนที่มีรายได้จาก “เงินเดือนประจำ” อย่างเดียว ซึ่งจะกรอกง่าย เพราะมีเงินได้ประเภทเดียวให้กรอก
  • ภงด.90 สำหรับคนที่มีรายได้หลายประเภท ซึ่งเงินได้แต่ละประเภทจะหักค่าลดหย่อนได้ไม่เท่ากัน