ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักให้ถูกวิธีกับสรรพากร

สัมมนา เรื่อง หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร