Archives for February 2012

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ซื้อของขวัญให้พนักงานจับสลาก ถือเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่

เกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ซึ่งมักจะเกิดประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาในทางภาษีอากร คือ

ประเด็นที่ 1 การจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ดนตรีและกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ ประกอบการจัดงานนั้น บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาคำนวณเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ และสามารถเครดิตภาษีซื้อได้หรือไม่ รวมถึงการได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของลูกจ้างนั้น ต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้างซึ่งทำให้ลูกจ้างต้องเสียภาษีหรือไม่

ซึ่งในประเด็นนี้มีคำวินิจฉัยในหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรว่า บริษัทสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และภาษีซื้อขอสามารถขอเครดิตคืนได้ ส่วนพนักงานที่เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ได้รับยกเว้นภาษี

และประเด็นที่ 2 หากบริษัทมีการซื้อของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน หรือซื้อของขวัญให้พนักงานจับฉลาก บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาคำนวณเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ และสามารถเครดิตภาษีซื้อได้หรือไม่ และต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้างซึ่งทำให้ลูกจ้างต้องเสียภาษีหรือไม่

ซึ่งในประเด็นนี้มีคำวินิจฉัยในหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรว่า บริษัทนำหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ แต่ตัวพนักงานเองต้องนำมูลค่าของขวัญมาเสียภาษีและถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานในการคำนวณภาษีประจำปี นอกจากนี้บริษัทต้องนำส่งภาษีขายด้วย