admin Archive

No Comments

การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการถูกเลิกจ้าง (0706/6342)

การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีถูกเลิกจ้างเพราะเกษียณอายุ โดยสามารถใช้สิทธิแยกยื่น โดยคำนวณในใบแนบ ซึ่งจะหักค่าใช้จ่ายได้ 7,000 บาท x ปีที่ทำงาน เหลือเท่าไหร่ ให้หักค่าใช้จ่ายได้อีก 50% คงเหลือเป็นเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี เลขที่หนังสือ กค 0706/6342 วันที่ : 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการถูกเลิกจ้าง ข้อกฎหมาย …
No Comments

การคำนวณเงินค่าภาษีอากรที่นายจ้างหรือผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้

นายจ้างออกเงินค่าภาษีแทนให้ เงินค่าภาษีที่ออกให้ถือเป็นประโยชน์เพิ่ม ถือเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 48(1) ซึ่งลูกจ้างต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคำนวณเพื่อเสียภาษี โดยออกภาษีแทนในปีใด ให้ถือเป็นเงินได้ของปีนั้น จริงๆ แล้วเงินค่าภาษีถือเป็นเงินได้ของผู้รับ เพราะฉะนั้นกรณีมีภาษีขอคืน หรือเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ลูกจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 7/2528 เรื่อง  การคำนวณเงินค่าภาษีอากรที่นายจ้างหรือผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณี คำว่า "เงินได้พึงประเมิน" ตามบทนิยามในมาตรา 39 และประเภทเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา …
No Comments

อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรม และให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิม 5 ขั้น เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35 สำหรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฉบับใหม่ แบ่งเป็น – ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0- 300,000 บาท กำหนดอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 5  โดยในส่วนนี้กระทรวงการคลังจะกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีดังกล่าวสำหรับผู้มีเงินได้สุทธิ 0-150,000 บาทแรก โดยการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีไว้เหมือนเช่นเดิมในลำดับต่อไป …
No Comments

เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง (ให้ออกโดยพนักงานไม่มีความผิด) ยกเว้นไม่เกิน 300,000 บาท

เงินชดเชยที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องเป็นเงินชดเชยที่จ่ายให้จากการเลิกจ้างเท่านั้น (ไม่ใช่กรณีพนักงานลาออกเอง แต่เป็นบริษัทให้พนักงานออก โดยพนักงานไม่มีความผิด) และต้องไม่ใช่กรณีเกษียณอายุ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง สำหรับเงินชดเชยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี 300,000 บาทนี้ ต้องเป็นการจ่ายชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเท่านั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท เลขที่หนังสือ : กค 0706/515 วันที่ : 18 มกราคม 2550 เรื่อง …
No Comments

เงินชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน ตามประกาศฉบับที่ 45

เงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน กรณีจ่ายเงินชดเชยให้หลายครั้ง (ทะยอยจ่าย) ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิแยกยื่นได้ครั้งเดียวในปีภาษีแรกที่จ่ายเงินได้เท่านั้น ในปีภาษีถัดไปไม่สามารถใช้สิทธิแยกยื่นได้ เพิ่มเติม กรณีเป็นการเลิกจ้าง (ลูกจ้างไม่ได้ลาออกเอง) เฉพาะเงินชดเชยที่จ่ายตามกฎหมายแรงงาน (เท่านั้น) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้มารวมคำนวณภาษีในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามมาตรา 48 …