รับทำเงินเดือน.com

คำนวณเงินเดือนพนักงานรายวัน/รายเดือน โอที เบี้ยขยัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิชาชีพ ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ หักขาดลามาสาย คำนวณประกันสังคม และภาษีเงินได้

จัดทำรายงาน และไฟล์เพื่ออัพโหลดส่งธนาคาร จัดทำไฟล์ส่งประกันสังคม สปส.1-10และไฟล์ส่งภาษี ภงด.1 รวมทั้งไฟล์สำหรับนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พิมพ์สลิปเงินเดือนคาร์บอน