admin Archive

No Comments

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ซื้อของขวัญให้พนักงานจับสลาก ถือเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่

เกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ซึ่งมักจะเกิดประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาในทางภาษีอากร คือ ประเด็นที่ 1 การจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ดนตรีและกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ ประกอบการจัดงานนั้น บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาคำนวณเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ และสามารถเครดิตภาษีซื้อได้หรือไม่ รวมถึงการได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของลูกจ้างนั้น ต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้างซึ่งทำให้ลูกจ้างต้องเสียภาษีหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้มีคำวินิจฉัยในหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรว่า บริษัทสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และภาษีซื้อขอสามารถขอเครดิตคืนได้ ส่วนพนักงานที่เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ได้รับยกเว้นภาษี และประเด็นที่ 2 หากบริษัทมีการซื้อของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน หรือซื้อของขวัญให้พนักงานจับฉลาก บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาคำนวณเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ และสามารถเครดิตภาษีซื้อได้หรือไม่ และต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้างซึ่งทำให้ลูกจ้างต้องเสียภาษีหรือไม่ …
No Comments

กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ปี 2555

กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกับสังคม พ.ศ.2555 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซี่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซี่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา …
No Comments

ประกันสังคม โชว์ผลงานปี 2554 ลูกจ้างรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม

สปส.โชว์ผลงานปี 2554 ลูกจ้างรับสิทธิฯ เพิ่ม ลั่นปี 2555 เน้นนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตด้านแรงงานที่ดีขึ้น          สำนักงานประกันสังคมแจงผลงานปี 54 ปรับสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน 6 กรณีให้มากขึ้น เพื่อผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ย้ำทิศทางปี 55 เน้นดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น           นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยในปัจจุบันมีผู้ประกันตน ที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานประกันสังคมจำนวน 10,409,288 คน สถานประกอบการ …
No Comments

ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบปี 2555

คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบปี 2555 ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ประสบอุทกภัย                     สำนักงานประกันสังคม  เผยมติคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยในวงกว้าง โดยลดอัตราเงิน สมทบกองทุนประกันสังคมปี 2555 เตรียมเร่งยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อออกกฎกระทรวงบังคับใช้ต่อไป           นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินต่อบ้านเรือน บริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆ และส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วกัน ดังนั้น …
No Comments

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีซื้อบ้านหลังแรก

นายสมชาย นิลยาภรณ์ สรรพากรพื้นที่ตราด แจ้งว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๘) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกินห้าล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินได้สุทธิหรือที่ต้องชำระก่อนการคำนวณเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวดังนี้ 1. ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดในระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในช่วงเวลาดังกล่าว 2. ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกภายในห้าปีนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ และต้องใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเวลาห้าปีภาษีต่อเนื่องกันโดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี 3. ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน …