admin Archive

No Comments

อัตราค่าแรงขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๖) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ …
2 Comments

ภาษีเงินได้บุคคลครึ่งปี

เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ซึ่งวันสุดท้าย คือวันศุกร์ที่ 30 กันยายน นี้ อันเป็นวันครบกำหนด 3 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของครึ่งปีภาษีแรกของปี 2554 ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 เป็นแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด สำหรับท่านผู้มีเงินได้พึงประเมิน 4 ประเภท ตามมาตรา 40 (5)(6)(7) หรือ (8) …
No Comments

การยกเว้นภาษีเงินได้แก่คนพิการ

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ จึงได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2554) โดย ที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ จึงได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2554) กำหนดให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย และมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีได้รับเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาทเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษีนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่คนพิการ อันจะทำให้มีเงินเพื่อใช้ดำรงชีพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มรายการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น ข้อ 2 (81) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ …
No Comments

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทแรก

เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) หรือการคำนวณภาษีเงินได้ตามวิธีที่ 1 เท่านั้น คือนำเงินได้มาหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน เงินบริจาค อื่นๆ แล้ว คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องเสียคำนวณภาษีเท่าไหร่ ให้ยกเว้นเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทไม่ต้องเสียภาษี  เรื่อง : การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก คำถาม : มีเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนแล้วไม่เกิน 150,000 บาท จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 หรือ อัตราร้อยละ …
No Comments

วิธีคำนวณภาษีเงินได้ประเภทเงินเดือนค่าแรง

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543 เรื่อง  การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนำผู้มีเงินได้และผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ 1   …