ค่าการกุศลสาธารณะ Archive

No Comments

บริจาคเงินให้หน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรสาธรณะกุศลและได้ลงสื่อสิ่งพิมพ์?

คุณ Pensri Owat ได้โพสต์ไปเมื่อ 16 ก.ค. 2556 ว่า "เรียน อาจารย์สุเทพ รบกวนเรียนถามปัญหาอาจารย์ค่ะ เนื่องจากบริษัทได้รับจดหมายจาก สภาทนายความขอให้ร่วมสนับสนุนเพื่อพิมพ์และแปลหนังสือเพื่อแจกต่อหน่วยงานต่าง โดยจะพิมพ์ Logo ของบริษัทว่าเป็นผู้สนับสนุนโครงการในท้ายหนังสือ ซึ่งทางบริษัทได้ตรวจสอบดูแล้วว่าทาง สภาทนายความ ไม่ได้เป็นองค์กรสารธารณะกุศล และไม่มีโครงการจดโครงการดังกล่าวเป็นสาธารณะกุศลด้วย จึงเรียนปรึกษาอาจารย์ว่า 1. บริษัทคงไม่สามารถบันทึกเป็นค่าบริจาคการกุศลได้ แต่จะสามารถลงเป็นค่าโฆษณาได้หรือไม่ (มีการพิมพ์ Logo บริษัทในหนังสือที่แจก) 2. ถ้าได้ …